söndag 27 mars 2016

Vill du sluta skapa konflikter? - 4

Att skilja önskemål från krav

Det finns två typer av önskemål. Det ena är att uttrycka en önskan om konkret handling, dvs. att be någon göra något specifikt som att tvätta bilen före kl. 21.00 ikväll. Det andra är  önskemål om kontakt t.ex. be någon reflektera över vad du just sagt eller att be någon tala om vilken reaktion hon/han har på det du sagt.

För att göra önskemål tydliga behöver vi klargöra VAD, VEM, NÄR, och kanske HUR, vi vill att den andra ska handla. När vi är otydliga i våra önskemål lämnar vi över ansvaret till andra att gissa vad vi behöver eller får förbli undrande över vad vi egentligen önskar. Vi begränsar våra möjligheter att få våra behov tillgodosedda.

Nonviolent Communication handlar om att värna om våra egna behov och andras. Att sträva efter lösningar där bådas behov blir hörda och respekterade.

Om vi istället uttrycker krav begränsar vi varandras valmöjligheter och det stimulerar ofta ett motstånd. Förutom att det uppfattas som ”krav” påverkar det i längden kvalitén i relationen. Det är sannolikt att den som gett efter för krav, själv förr eller senare reagerar med brist på engagemang, samarbete och ansvarstagande.

Om vi begränsas i vår frihet att själv få välja, fråntas vi också en bit av vårt livsrum.Lyssna med empati

Målet med NVC är att uppnå en kvalitet av kontakt som gör att vår naturliga medkänsla kan flöda fritt och bådas behov kan bli respekterade. NVC skiljer på att lyssna med empati och visa sympati, ge råd och komma med olika former av lösningar.  När vi lyssnar med empati så lyssnar vi uppmärksamt och förutsättningslöst efter den andres känslor och behov. Empati kan vara att visa, med en gest eller med ord, att du uppfattar hur den andra upplever sin situation. Att lyssna med närvaro och empati kan vara ett kraftfullt bidrag för stöd och helande. Empati handlar inte om att vara snäll eller att vi måste hålla med, eller ens sympatisera med de värderingar den andre har. Vi kan visa empati med människor oavsett vad de tänker eller känner, och oavsett om vi har en tidigare relation till dem eller inte.

Källa: www.fnvc.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar