lördag 27 augusti 2016

Kvinnans vardag 1907

Arbeterskan bör infinna sig klockan sju för att börja sitt arbete. Dessförinnan skall hon kläda sig själf, ställa i ordning morgonmåltiden för familjens medlemmar, öfvervaka barnens påklädning, själf intaga sin morgonmåltid samt bädda upp sängarna och städa rummen. Dessa göromål äfven som vägen till fabriken taga omkring två timmar i anspråk, hvadan hon alltså måste stiga upp klockan fem om morgonen. Arbetstiden på förmiddagen ar afbruten af en rast på till exempel en half timma för intagande af ett mellanmål. Vid ettiden brukar middagsrasten börja och är denna ofta bestämd till en och en halv timme, På denna tid skall arbeterskan gå fram och tillbaka mellan fabriken och hemmet, lägga sista handen vid middagsmålets tillagning, själf intaga detta mål samt tillse, att barnen få hvad de behöva. Vid halv tre-tiden tager arbetet åter sin början för att fortgå till klocka åtta på eftermiddagen.

Efter ett sådant arbete torde en natthvila af sju timmar icke kunna anses som för mycket; arbeterskan-husmodern bör därför gå till sängs klockan tio och har sålunda två timmar till sin disposition för att gå hem från fabriken samt för utförandet af alla de sysslor, som barnens och hemmets vård gifvetvis kräva; tillredandet av kvällsmåltid, rengörandet af kök, köksattiralj och matkärl, iordningsställande af spis och lampa, uppköpen för morgondagen, tillsyn öfver att barnen vederbörligen komma i säng med mera, som hvarje kväll måste taga hennes omsorg.


Källa: www.lansstyrelsen.se


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar