tisdag 9 juni 2020

Ingredienser i vaccin

Skrämmande detta.

Ett urklipp från
"Om vi inte räknar in antigenerna så är dessa de vanliga innehållen i vaccin; många av dem finns i samlingsnamnet ”Medium 199” som det benämns i FASS under vaccinens innehåll, och de flesta läser inte igenom vad det samlingsnamnet innehåller och orkar inte översätta långa engelska texter, så därför har jag fritt översatt delar av en sida från denna hemsida http://www.sailhome.org/Concerns/Vaccines.html eftersom detta är av mycket stor vikt för att inse vad det är som injiceras in i våra kroppar.

Ingredienserna i vaccin kan delas in i tre grupper:

• Antigener – En sammansättning av orden antibody generator och är vad man inom immunologin kallar ett kroppsfrämmande ämne som framkallar en reaktion hos immunförsvaret när det kommer in i organismen. Detta är vad man i vaccin tar från bakterier eller virus.

• Adjuvanser – Kemikalier som påverkar ett immunsvar

• Övrigt – Olika fällningsmedel, flockningsmedel, pH-buffertar, adsorbenter, konserveringsmedel och andra kemikalier. Några är kända som ”hjälpämnen”.

Aluminium
Orsakar neurondöd. Aluminium är otroligt giftigt när det hittas tillsammans med kvicksilver. Det spelar en betydande roll i neurodegenerativa sjukdomar (Alzheimers, autism, Parkinsons, kramper, koma, andra), blodsjukdomar, skelettsjukdomar, och andra allvarliga tillstånd. Aluminium har ingen känd fördel i den mänskliga kroppen.

Amfotericin B
Ett svampdödande ämne. Omedelbara allergiska reaktioner kan innefatta feber, skakningar, frossa, onormalt lågt blodtryck, anorexi, illamående, kräkningar, huvudvärk, andnöd, och ökad andningsfrekvens. Allvarlig hudreaktion på injektionsstället kan förekomma. Skador på lever, njure och hjärta kan också förekomma .

Ammoniumsulfat
Ändrar proteinlöslighet. Misstänkt toxiskt för magens- och tarmkanalens slemhinnor samt levern, neurotoxiskt, toxiskt för andningsorganen. Irriterar ögon, hud och andningsorganen. Ej testad för säkerhet när det injiceras. Höjer sannolikt nivån av ammoniak när den metaboliseras.

Antibiotika
Allergiska reaktioner kan variera från mild till livshotande (anafylaxi). Utarmar glutation, som är kroppens mest kraftfulla antioxidant. Kan påverka RNA och DNA-aktivitet. Biverkningar kan bland annat orsaka skador på njurar och hörselnedsättning. Listade antibiotika innefattar klortetracyklin, dihydrostreptomycin, gentamicin, neomycin, polymyxin B, och streptomycin. Klortetracyklin verkar vara excitotoxiskt, vilket innebär att det leder till död av nervceller.

Bensetoniumklorid
Cytotoxiskt, neurotoxiskt, excitotoxiskt och synergistiskt giftigt. Misstänkt endokrint giftämne.

Beta-propiolakton
Cancerframkallande. Också misstänkt toxiskt för mage- och tarmslemhinnor, lever, andningsvägar, hud och sinnesorgan.

Djurceller
Kalvfoster, kycklingembryo, kycklingnjure, hönsägg, kohjärta, hundnjure, ankägg, marsvinsembryo, hästblod, apnjure, aplunga, musblod, grisblod, kaninhjärna, fårblod och andra. Dessa används i olika vacciners produktionslinjer. Rester är inte fullständigt utrensade ur den slutliga produkten. Föroreningar kan införa nya patogener. (Edit: som t ex det kända viruset SV-40 som smittade stora delar poliovaccin och som hittas i många cancerceller).

Emulgeringsmedel
Cancerframkallande; emulgeringsmedel orsakar celler att läcka eller explodera genom att försvaga sina väggar. Detta härmar katastrofalt membranattackkomplexet (MAC). MAC kallas så efter den engelska motsvarigheten membrane attack complex, vilken är beteckning för en anhopning av blodproteinkomponenter som immunförsvaret i kroppen bildar som sista steget i aktiveringen av komplementsystemet, för att förstöra främmande celler.

Octoxynol 9 (eller 10) och Triton X-100 innehåller typiskt spår av toxiska ämnen som etylenoxid, dioxan, C9- fenoler, eller glykoleter .

Natriumdeoxikolat orsakar celldöd och symtom såsom sveda, rodnad och svullnad. Det har visats att försvaga blod-hjärn-barriären och därefter aktivera kramper. Det är också känt för att främja tumörtillväxt. Det visar synergistisk toxicitet – särskilt med amfotericin B, det svampdödande ämne som anges ovan.

Natrium-taurodeoxicholat har observerats att främja tumörtillväxt i halsen, bukspottkörtel, tarm och andra vävnader. Genom att öka cellens genomsläpplighet ökas också läkemedelsupptaget, vilket visar att utsatta celler blir mer sårbara för förgiftning.

Etylgrönt (brilliantgrön)
Mycket giftig. Orsaker celltillväxthämning, mutation, och död.

Fenol
Giftigt på alla nivåer. Se ILO-CIS, MSDS och PubMed för översikter.

Fenolrött (phenolsulfonphthalein)
Hormonstörande.

2-fenoxietanol
Även känd som etylenglykol monofenyleter. Olika former av toxicitet rörande  neurologi, reproduktionsorganen och utvecklingsnivå.

Formaldehyd (formalin)
Välkänt giftämne. Cancerogen; kopplad till leukemi, cancer i  hjärna och tarm, samt lymfcancer.
Mage- och tarmkanal; speciellt giftigt för lever, immunförsvar, nerver, reproduktionssystem och andning.

Fosfatbuffertar innehåller grundämnet fosfor. Fosfor är en viktig komponent i alla kroppens vävnader, samt spelar en roll i skelettets utveckling, stöder kalciummetabolismen, är en buffert för syra-bas balans, och är ett led i olika enzymsystem. Buffertar innehållande fosfor har förmågan att påverka olika metaboliska processer och kan utlösa eller intensifiera excitotoxicitet. Det kan finnas en viss utfällning av kalciumfosfat i mjuk vävnad (förkalkning). Sammantaget verkar dessa fosfatbuffertmedel mindre problematiska än andra ingredienser, men de kan fortfarande lägga stress på systemet när de administreras. Skadorna kan vara subtila och obemärkta, men tidpunkten och platsen för exponering kan ha en effekt på andra händelser. Äldre, små barn, och patienter med nedsatt njurfunktion löper ökad risk.

Fria aminosyror
Excitotoxisk (skadligt för nervceller). Får anges som (eller dolt i) aminosyror, asparagin, kasaminosyra, gelatin, hydrolyserade svingelatin, L-histidin, jästextrakt, jästprotein. Även som mononatriumglutamat, mononatrium-L-glutamat, glutamat, glutaminsyra, kaliumglutamat.
I fri form har dessa neurotoxiska, mutagena, teratogena och reproduktionstoxiska effekter. Reaktionerna kan variera från mild till svår. Reaktionstiderna varierar från omedelbar till flera veckor senare.

Glutaraldehyd
Toxisk för utveckling, immunförsvar, reproduktionssystem, andningsvägar, hud eller sinnesorgan.
Exponering för glutaraldehyd orsakar att aminosyra, extracellulära proteiner och cellytor binds till varandra.

Hexadecyltrimetylammoniumbromid
Teratogent (dvs yttre faktorer som kan orsaka fosterskador). Även känd som cetrimonium mid.

Human aborterade fostervävnad
Många aborterade foster har använts i utvecklingen av ”cellinjer” för massproduktion av vaccin. En viss mängd av dessa ”immortaliserade” celler är närvarande i den slutliga förpackade produkten.

Som exempel kan nämnas MRC-5, WI-38, RA27 / 3 (värt att notera att RA27 / 3-stammen av rubellavirus observerades att framkalla hjärn- och celldöd), WI-26 VA4, HEK-293, och IMR-90.

PER.C6 är en nyare cellinje som utvecklats av Crucell och licensierat av Merck. Enligt detta dokument (se sid 91, rad 14), var fostret friskt och normalt när det dödades vid 18 veckor. Modern beslutat att avbryta eftersom hon var osäker på vem fadern var.  PER.C6 startades för det enda syftet med vaccinutveckling. I detta patent från 2005 går att läsa på rad 0224, ”Human embryonic retinoblast (HER) cells were isolated from the eyes of aborted fetuses of 18 and 21 weeks of age.” Patentet föregås av detta förord. Denna forskning visar hur PER.C6-cellinjen stöttas för användning i influensa, hiv aids, tuberkulos, malaria, rabies, cancer och andra vacciner.

Hydrokortison
Syntetisk form av kortisol. Allmänt erkänd som en stor stresshormon, det också kan störa fosterutveckling och endokrina funktioner, påverka immunförsvaret, ökar oxidativ stress, och undertrycka adrenal funktion. Det är synergistiskt giftigt med dioxin där det har visat sig öka incidensen av gomspalt. Det kan också ha en bidragande effekt i uppkomsten av ämnesomsättningsproblem.

Järnammoniumcitrat
Ett ämne som kan störa järnmetabolism, försämra immunförsvaret, och öka oxidativ skada.

Laktalbuminhydrolysat
Används för tillväxtkulturen under vaccinproduktion. Kan skapa allergi mot laktalbumin och mjölk i allmänhet. Kan utlösa en lättare bildning av amyloidfibriller associerade med neurodegenerativa sjukdomar. Påskyndar celltillväxt synergistiskt med jäst. Visar andra effekter på immunsystemet, inklusive förändrad koaguleringstid (protrombintid), förändrad enzymsekretion, ökad fagocytisk aktivitet och ökad tumörtillväxt. Hydrolys skapar fritt glutamin vilket gör denna ingrediens till ännu en källa som excitotoxin.

PH-buffertar
Dessa kontrollerar pH inom en specifik vaccinformula, men påverkan på kroppsvätskor och vävnader efter injektion är inte utforskade. Lokala (mikrodomän) koncentrationer av Ca2 +, Na + och K + joner kan ändras när buffertarna inte längre är begränsad till vaccinet. Neuroner är mycket känsliga för små förändringar i pH.

Citronsyra är excitotoxisk och kan hysa kvicksilver. Natriumcitrat är en stark blodantikoagulant som omvandlar Ca2 + i kalciumcitrat, en process som ökar absorptionen av aluminium och bly, vilket bidrar till excitotoxicitet. Det är en biprodukt av citronsyratillverkning så det kan även innehålla kvicksilver beroende på dess källa.

Natriumbikarbonat (aka bakpulver) är ett salt som består av Na + joner och bikarbonatet HCO3- anjon. På cellnivå är paret avgörande för att reglera pH, särskilt i hjärnan och det centrala nervsystemet där natriumvätekarbonat (NBC) transport har visat sig styra funktionen av neuron och gliaceller, produktionen av myelin, och skydd mot excitotoxicitet . Personer med omoget eller skadat nervsystem(spädbarn, små barn, människor som lider av giftpåverkan) är mest utsatta för effekterna av fri NaHCO3 från injektion.

Natriumborat (aka Borax) är neurotoxiskt och inte avsett för internt bruk. Spädbarn är särskilt mottagliga för upprepad exponering. Symtomen kan vara omedelbara, men visas i allmänhet timmar eller dagar senare. Symtomen är illamående, kräkningar, diarré, hudrodnad, förändringar i andning/temperatur/puls, hyperaktivitet, CNS-depression, förvirring, letargi, kramper, chock, metabolisk acidos, vaskulär kollaps och död. På cellnivå stör det DNA, RNA, och enzymer och orsakar celldöd.

Natriumhydroxid
Även känd som kaustiksoda och lut. Frätande på alla kroppsvävnader, skador börjar omedelbart. Indikation visar att under vissa förutsättningar så kan en lägre koncentration orsaka en större effekt än högre koncentration (hormesis). Beroende på källan, kan det vara förorenade med kvicksilver.

Sackaros
Stör immunförsvaret när det injiceras direkt in i blodet.

Sorbitol
Spelar en viktig steg i ”polyolbanan”. Den plötsliga injektion av extra sorbitol kan förstöra balansen av enzymer som reglerar omvandlingen av glukos till fruktos i en process i samband med uppkomsten av diabetes och dess komplikationer.

Vidare arbetar polyolbanan med ett komplext nätverk av metaboliska aktiviteter; avbrott leder till en kaskad av problem, såsom mitokondriella misslyckande, cell apoptos (celldöd), och DNA-fragmentering.

I allmänhet inducerar sorbitol  hyperosmotisk cellspänning som resulterar i fosforylering (upptag av fosfor i cell) – en viktig on / off knapp som reglerar enzymer och signalnätverket.

Detta dokument från den amerikanska regeringen nämner tydligt att sorbitol ej bör injiceras.

Timerosal
Neurotoxiskt, mutagent, reproduktionstoxiskt, cancerframkallande. Har en affinitet för hjärnan, tarm, lever, benmärg och njurar. Symtom på toxicitet rörande kvicksilver stämmer överens med autism. Observera att timerosal är extremt giftigt för alla administreringsvägar. Det finns ingen säker exponeringsnivå.

(Edit: det sägs ofta att timerosal är förbjudet i Sverige, men det är en sanning med modifikation då det kommit igenom i olika vaccin tidigare efter förbudet, däribland bland annat svininfluensevaccinet. Det ingår ofta även i någon av processerna i vaccinet, vilket betyder att det ingår – men inte i en sådan stor mängd att de behöver nämna det!)
Vacciningredienser
Känd för att orsaka hjärnskador vid alla doser, kopplade till ALZHEIMERS sjukdom, demens, kramper, autoimmuna problem, SID och cancer. Detta toxin samlas i hjärnan och orsakar mer skada med varje dos."

http://www.eleonormagnusson.com/vad-innehaller-vacciner-egentligen/
http://www.sailhome.org/Concerns/Vaccines.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar