måndag 19 oktober 2020

Funderingar och att ändra oss

Vi avverkar ofta dagar utan att fundera så mycket på vad vi egentligen vill. 

Om vi börjar fundera kanske det visar sig att vi inser att vi är menade för något annat eller så kanske insikten blir att vi är på helt rätt plats.

Harmoni betyder olika för olika människor. En del är nöjda med sin tillvaro och tror eller vet att de har hit-tat rätt. Andra är kanske missnöjda med sitt liv men hittar måhända inte vägen till förändring med andra tar tag i sin otillfredsställande situation och tar steg för att gå nya vägar.

Många reflekterar inte alls över sin situation. Det är enkelt att bara vara – att inte känna efter. En del stänger av och accepterar att livet är som det är. Andra kanske tänker: Vad har jag för rätt att klaga och kräva att jag ska ha ett ”toppenliv”? 

Det är inte ovanligt att vi får varningssignaler, det kan vara krämpor och sjukdomar. Det kanske också vara människor som ger oss kritik – som ger oss en tankeväckare. Kritik är guld värd och är vi smarta tar vi oss en funderar och gör något åt saken.

Om vi är omogna vill vi inte lyssna på kritiken och ger bortförklaringar eller försvarar oss. Det är först när vi lyssnar och förstår, som vi kan vinna genom att göra bättre ifrån oss. 

Många av oss är proffs på att blunda för våra brister och fortsätta inbilla oss att vi är okej. Vi är proffs på att lura oss själva att vi gör helt rätt.  


måndag 31 augusti 2020

Det vi ser som förolämpningar kanske bara är observationer...


Upplysning börjar med acceptans, att vi själva inser hur vi "är". Först då kan vi utvecklas och bli upplysta.

Det vi motsätter oss stannar kvar. Det vi ser på försvinner.

Vi ser det som det verkligen är och det som är, kan alltid förändras. Om vi kämpar emot och inte vill se våra "brister" kommer vi att vara kvar på samma ställe. Så det smartaste är att inte förneka dem utan acceptera och se dem, för att bli av med eländet.

Att förneka något är att återskapa det, för själva akten att förneka, gör att vi är kvar, vi förändrar oss inte. Vi kommer inte vidare. Vi fortsätter framåt med allt gammalt bagage kvar, hängande på ryggen och belastar våra liv.

Om vi accepterar våra "brister" får vi kontroll över dem. Om vi förnekar dem, kan vi inte kontrollera dem – för vi har ju "sagt" att de inte finns där. Det vi förnekar kontrollerar istället OSS!

Det är viktigt att acceptera att vi inte är ofelbara. Om vi inte gör det står vi stilla utan utveckling och förbättring. Livet är som det alltid har varit, med alla ständiga besvärligheter.

Är du egentligen överviktig?
Kan du visa kärlek?
Kan du ge kärlek?
Borde du göra annorlunda?
Visar du hänsyn?
Är du medmänsklig?
Är du snäll?
Visar du respekt?
Sköter du om dig?
Äter du bra?
Dricker du för mycket?
Röker du?
...

Kanske är det dags att acceptera för dig själv och ta fram "dina mörker" i ljuset – vem vet vart det leder?


Källa: Samtal med Gud

fredag 21 augusti 2020

Vågar du ha ögonkontakt?

Ögonkontakt är ett kraftfullt kommunikationssätt. 

Genom ögonen skickar vi både medvetna och undermedvetna budskap. Blickar är en värld vi bör ta oss tid att tyda för att på så sätt lära oss hemligheterna bakom ögonkontakt.

Visuell kontakt är starkt kopplad till känslor. Ögonkontakt är subtil och är samtidigt ett kraftfullt språk.

Vi är inte alltid medvetna om vad vår blick säger och ibland tänker vi inte ens på budskapet vi skickar eller den påverkan det har på kommunikationen med andra.

En person som helt undviker en annans blick känner sig emotionellt störd. Den totala avsaknaden av ögonkontakt indikerar brist på kontroll över känslor och den kan få andra att känna obehag och misstro.

De som fixerar blicken på dig och inte avviker för att ögonblick visar en önskan att kontrollera och kanske dominera den andra personen. Efter några minuter kan denna typ av blick verkligen bli hotfull eller obehaglig. 

Alla ögon förmedlar en känsla. Om vi granskar en blick kan personen kan känna sig konstig.

Lärda inom kroppsspråk har lyckats identifiera flera koder som kan skönjas i hemligheterna med ögonkontakt. Detta är några av de vanligaste tolkningarna:

Märkbart många blinkningar tyder på osäkerhet och nervositet. Att titta åt vänster indikerar att du minns något, åt höger att du genererar en ny tanke eller idé. Någon som konstant tittar bort och mot höger kan ljuga. Med vänsterhänta personer är det omvänt.

Någon som kisar kanske inte tror på vad den andra säger.

Blickar spelar en viktig roll under förförelse. De är vanligtvis starten på vad som senare blir ett älskande band. Även om kontakten sker via telefon så reflekterar ögonen hos de inblandade ett visst kärleksintresse. Ögonen kan till exempel glänsa mer och ha pupiller som är mer vidgade.

Enligt experter på kroppsspråk mäts intresset för den andra personen som följer:

Om en person ser dig i ögonen, tittar ned och sedan ser på dig igen så är denne förmodligen intresserad av dig.

När en person tittar på dig, bryter ögonkontakten och tittar åt sidan, är denne förmodligen inte säker på huruvida han eller hon är intresserad av dig.

Om individen gör ögonkontakt och sedan tittar upp, är denne troligen inte attraherad av dig.

När du blinkar fler än tio gånger per sekund är det för att du är attraherad av personen framför dig.

Som vi kan se är blickar en värld av oändliga möjligheter. De är ett sätt att kommunicera som säger mycket om oss och som är värda att ta hänsyn till i nästa konversation.

Källa: https://utforskasinnet.se/hemligheterna-bakom-ogonkontakt/tisdag 9 juni 2020

Ingredienser i vaccin

Skrämmande detta.

Ett urklipp från
"Om vi inte räknar in antigenerna så är dessa de vanliga innehållen i vaccin; många av dem finns i samlingsnamnet ”Medium 199” som det benämns i FASS under vaccinens innehåll, och de flesta läser inte igenom vad det samlingsnamnet innehåller och orkar inte översätta långa engelska texter, så därför har jag fritt översatt delar av en sida från denna hemsida http://www.sailhome.org/Concerns/Vaccines.html eftersom detta är av mycket stor vikt för att inse vad det är som injiceras in i våra kroppar.

Ingredienserna i vaccin kan delas in i tre grupper:

• Antigener – En sammansättning av orden antibody generator och är vad man inom immunologin kallar ett kroppsfrämmande ämne som framkallar en reaktion hos immunförsvaret när det kommer in i organismen. Detta är vad man i vaccin tar från bakterier eller virus.

• Adjuvanser – Kemikalier som påverkar ett immunsvar

• Övrigt – Olika fällningsmedel, flockningsmedel, pH-buffertar, adsorbenter, konserveringsmedel och andra kemikalier. Några är kända som ”hjälpämnen”.

Aluminium
Orsakar neurondöd. Aluminium är otroligt giftigt när det hittas tillsammans med kvicksilver. Det spelar en betydande roll i neurodegenerativa sjukdomar (Alzheimers, autism, Parkinsons, kramper, koma, andra), blodsjukdomar, skelettsjukdomar, och andra allvarliga tillstånd. Aluminium har ingen känd fördel i den mänskliga kroppen.

Amfotericin B
Ett svampdödande ämne. Omedelbara allergiska reaktioner kan innefatta feber, skakningar, frossa, onormalt lågt blodtryck, anorexi, illamående, kräkningar, huvudvärk, andnöd, och ökad andningsfrekvens. Allvarlig hudreaktion på injektionsstället kan förekomma. Skador på lever, njure och hjärta kan också förekomma .

Ammoniumsulfat
Ändrar proteinlöslighet. Misstänkt toxiskt för magens- och tarmkanalens slemhinnor samt levern, neurotoxiskt, toxiskt för andningsorganen. Irriterar ögon, hud och andningsorganen. Ej testad för säkerhet när det injiceras. Höjer sannolikt nivån av ammoniak när den metaboliseras.

Antibiotika
Allergiska reaktioner kan variera från mild till livshotande (anafylaxi). Utarmar glutation, som är kroppens mest kraftfulla antioxidant. Kan påverka RNA och DNA-aktivitet. Biverkningar kan bland annat orsaka skador på njurar och hörselnedsättning. Listade antibiotika innefattar klortetracyklin, dihydrostreptomycin, gentamicin, neomycin, polymyxin B, och streptomycin. Klortetracyklin verkar vara excitotoxiskt, vilket innebär att det leder till död av nervceller.

Bensetoniumklorid
Cytotoxiskt, neurotoxiskt, excitotoxiskt och synergistiskt giftigt. Misstänkt endokrint giftämne.

Beta-propiolakton
Cancerframkallande. Också misstänkt toxiskt för mage- och tarmslemhinnor, lever, andningsvägar, hud och sinnesorgan.

Djurceller
Kalvfoster, kycklingembryo, kycklingnjure, hönsägg, kohjärta, hundnjure, ankägg, marsvinsembryo, hästblod, apnjure, aplunga, musblod, grisblod, kaninhjärna, fårblod och andra. Dessa används i olika vacciners produktionslinjer. Rester är inte fullständigt utrensade ur den slutliga produkten. Föroreningar kan införa nya patogener. (Edit: som t ex det kända viruset SV-40 som smittade stora delar poliovaccin och som hittas i många cancerceller).

Emulgeringsmedel
Cancerframkallande; emulgeringsmedel orsakar celler att läcka eller explodera genom att försvaga sina väggar. Detta härmar katastrofalt membranattackkomplexet (MAC). MAC kallas så efter den engelska motsvarigheten membrane attack complex, vilken är beteckning för en anhopning av blodproteinkomponenter som immunförsvaret i kroppen bildar som sista steget i aktiveringen av komplementsystemet, för att förstöra främmande celler.

Octoxynol 9 (eller 10) och Triton X-100 innehåller typiskt spår av toxiska ämnen som etylenoxid, dioxan, C9- fenoler, eller glykoleter .

Natriumdeoxikolat orsakar celldöd och symtom såsom sveda, rodnad och svullnad. Det har visats att försvaga blod-hjärn-barriären och därefter aktivera kramper. Det är också känt för att främja tumörtillväxt. Det visar synergistisk toxicitet – särskilt med amfotericin B, det svampdödande ämne som anges ovan.

Natrium-taurodeoxicholat har observerats att främja tumörtillväxt i halsen, bukspottkörtel, tarm och andra vävnader. Genom att öka cellens genomsläpplighet ökas också läkemedelsupptaget, vilket visar att utsatta celler blir mer sårbara för förgiftning.

Etylgrönt (brilliantgrön)
Mycket giftig. Orsaker celltillväxthämning, mutation, och död.

Fenol
Giftigt på alla nivåer. Se ILO-CIS, MSDS och PubMed för översikter.

Fenolrött (phenolsulfonphthalein)
Hormonstörande.

2-fenoxietanol
Även känd som etylenglykol monofenyleter. Olika former av toxicitet rörande  neurologi, reproduktionsorganen och utvecklingsnivå.

Formaldehyd (formalin)
Välkänt giftämne. Cancerogen; kopplad till leukemi, cancer i  hjärna och tarm, samt lymfcancer.
Mage- och tarmkanal; speciellt giftigt för lever, immunförsvar, nerver, reproduktionssystem och andning.

Fosfatbuffertar innehåller grundämnet fosfor. Fosfor är en viktig komponent i alla kroppens vävnader, samt spelar en roll i skelettets utveckling, stöder kalciummetabolismen, är en buffert för syra-bas balans, och är ett led i olika enzymsystem. Buffertar innehållande fosfor har förmågan att påverka olika metaboliska processer och kan utlösa eller intensifiera excitotoxicitet. Det kan finnas en viss utfällning av kalciumfosfat i mjuk vävnad (förkalkning). Sammantaget verkar dessa fosfatbuffertmedel mindre problematiska än andra ingredienser, men de kan fortfarande lägga stress på systemet när de administreras. Skadorna kan vara subtila och obemärkta, men tidpunkten och platsen för exponering kan ha en effekt på andra händelser. Äldre, små barn, och patienter med nedsatt njurfunktion löper ökad risk.

Fria aminosyror
Excitotoxisk (skadligt för nervceller). Får anges som (eller dolt i) aminosyror, asparagin, kasaminosyra, gelatin, hydrolyserade svingelatin, L-histidin, jästextrakt, jästprotein. Även som mononatriumglutamat, mononatrium-L-glutamat, glutamat, glutaminsyra, kaliumglutamat.
I fri form har dessa neurotoxiska, mutagena, teratogena och reproduktionstoxiska effekter. Reaktionerna kan variera från mild till svår. Reaktionstiderna varierar från omedelbar till flera veckor senare.

Glutaraldehyd
Toxisk för utveckling, immunförsvar, reproduktionssystem, andningsvägar, hud eller sinnesorgan.
Exponering för glutaraldehyd orsakar att aminosyra, extracellulära proteiner och cellytor binds till varandra.

Hexadecyltrimetylammoniumbromid
Teratogent (dvs yttre faktorer som kan orsaka fosterskador). Även känd som cetrimonium mid.

Human aborterade fostervävnad
Många aborterade foster har använts i utvecklingen av ”cellinjer” för massproduktion av vaccin. En viss mängd av dessa ”immortaliserade” celler är närvarande i den slutliga förpackade produkten.

Som exempel kan nämnas MRC-5, WI-38, RA27 / 3 (värt att notera att RA27 / 3-stammen av rubellavirus observerades att framkalla hjärn- och celldöd), WI-26 VA4, HEK-293, och IMR-90.

PER.C6 är en nyare cellinje som utvecklats av Crucell och licensierat av Merck. Enligt detta dokument (se sid 91, rad 14), var fostret friskt och normalt när det dödades vid 18 veckor. Modern beslutat att avbryta eftersom hon var osäker på vem fadern var.  PER.C6 startades för det enda syftet med vaccinutveckling. I detta patent från 2005 går att läsa på rad 0224, ”Human embryonic retinoblast (HER) cells were isolated from the eyes of aborted fetuses of 18 and 21 weeks of age.” Patentet föregås av detta förord. Denna forskning visar hur PER.C6-cellinjen stöttas för användning i influensa, hiv aids, tuberkulos, malaria, rabies, cancer och andra vacciner.

Hydrokortison
Syntetisk form av kortisol. Allmänt erkänd som en stor stresshormon, det också kan störa fosterutveckling och endokrina funktioner, påverka immunförsvaret, ökar oxidativ stress, och undertrycka adrenal funktion. Det är synergistiskt giftigt med dioxin där det har visat sig öka incidensen av gomspalt. Det kan också ha en bidragande effekt i uppkomsten av ämnesomsättningsproblem.

Järnammoniumcitrat
Ett ämne som kan störa järnmetabolism, försämra immunförsvaret, och öka oxidativ skada.

Laktalbuminhydrolysat
Används för tillväxtkulturen under vaccinproduktion. Kan skapa allergi mot laktalbumin och mjölk i allmänhet. Kan utlösa en lättare bildning av amyloidfibriller associerade med neurodegenerativa sjukdomar. Påskyndar celltillväxt synergistiskt med jäst. Visar andra effekter på immunsystemet, inklusive förändrad koaguleringstid (protrombintid), förändrad enzymsekretion, ökad fagocytisk aktivitet och ökad tumörtillväxt. Hydrolys skapar fritt glutamin vilket gör denna ingrediens till ännu en källa som excitotoxin.

PH-buffertar
Dessa kontrollerar pH inom en specifik vaccinformula, men påverkan på kroppsvätskor och vävnader efter injektion är inte utforskade. Lokala (mikrodomän) koncentrationer av Ca2 +, Na + och K + joner kan ändras när buffertarna inte längre är begränsad till vaccinet. Neuroner är mycket känsliga för små förändringar i pH.

Citronsyra är excitotoxisk och kan hysa kvicksilver. Natriumcitrat är en stark blodantikoagulant som omvandlar Ca2 + i kalciumcitrat, en process som ökar absorptionen av aluminium och bly, vilket bidrar till excitotoxicitet. Det är en biprodukt av citronsyratillverkning så det kan även innehålla kvicksilver beroende på dess källa.

Natriumbikarbonat (aka bakpulver) är ett salt som består av Na + joner och bikarbonatet HCO3- anjon. På cellnivå är paret avgörande för att reglera pH, särskilt i hjärnan och det centrala nervsystemet där natriumvätekarbonat (NBC) transport har visat sig styra funktionen av neuron och gliaceller, produktionen av myelin, och skydd mot excitotoxicitet . Personer med omoget eller skadat nervsystem(spädbarn, små barn, människor som lider av giftpåverkan) är mest utsatta för effekterna av fri NaHCO3 från injektion.

Natriumborat (aka Borax) är neurotoxiskt och inte avsett för internt bruk. Spädbarn är särskilt mottagliga för upprepad exponering. Symtomen kan vara omedelbara, men visas i allmänhet timmar eller dagar senare. Symtomen är illamående, kräkningar, diarré, hudrodnad, förändringar i andning/temperatur/puls, hyperaktivitet, CNS-depression, förvirring, letargi, kramper, chock, metabolisk acidos, vaskulär kollaps och död. På cellnivå stör det DNA, RNA, och enzymer och orsakar celldöd.

Natriumhydroxid
Även känd som kaustiksoda och lut. Frätande på alla kroppsvävnader, skador börjar omedelbart. Indikation visar att under vissa förutsättningar så kan en lägre koncentration orsaka en större effekt än högre koncentration (hormesis). Beroende på källan, kan det vara förorenade med kvicksilver.

Sackaros
Stör immunförsvaret när det injiceras direkt in i blodet.

Sorbitol
Spelar en viktig steg i ”polyolbanan”. Den plötsliga injektion av extra sorbitol kan förstöra balansen av enzymer som reglerar omvandlingen av glukos till fruktos i en process i samband med uppkomsten av diabetes och dess komplikationer.

Vidare arbetar polyolbanan med ett komplext nätverk av metaboliska aktiviteter; avbrott leder till en kaskad av problem, såsom mitokondriella misslyckande, cell apoptos (celldöd), och DNA-fragmentering.

I allmänhet inducerar sorbitol  hyperosmotisk cellspänning som resulterar i fosforylering (upptag av fosfor i cell) – en viktig on / off knapp som reglerar enzymer och signalnätverket.

Detta dokument från den amerikanska regeringen nämner tydligt att sorbitol ej bör injiceras.

Timerosal
Neurotoxiskt, mutagent, reproduktionstoxiskt, cancerframkallande. Har en affinitet för hjärnan, tarm, lever, benmärg och njurar. Symtom på toxicitet rörande kvicksilver stämmer överens med autism. Observera att timerosal är extremt giftigt för alla administreringsvägar. Det finns ingen säker exponeringsnivå.

(Edit: det sägs ofta att timerosal är förbjudet i Sverige, men det är en sanning med modifikation då det kommit igenom i olika vaccin tidigare efter förbudet, däribland bland annat svininfluensevaccinet. Det ingår ofta även i någon av processerna i vaccinet, vilket betyder att det ingår – men inte i en sådan stor mängd att de behöver nämna det!)
Vacciningredienser
Känd för att orsaka hjärnskador vid alla doser, kopplade till ALZHEIMERS sjukdom, demens, kramper, autoimmuna problem, SID och cancer. Detta toxin samlas i hjärnan och orsakar mer skada med varje dos."

http://www.eleonormagnusson.com/vad-innehaller-vacciner-egentligen/
http://www.sailhome.org/Concerns/Vaccines.html

söndag 7 juni 2020

Brutala 10 minuter som ger mycket svar

För dig som bara tror på solida ting och vetenskap. Svaren är svåra att beskriva, se den så får du se själv

Reflektioner av Georgia Guidestones

"Georgia Guidestones" by Counse is licensed under CC BY 2.0

1. Håll människans population under 500.000.000, i ständig balans med naturen.

Kanske skulle jordklotets innanmäte räcka i all evighet med det antalet människor på jorden. 


2. Utför reproduktion klokt - utveckla hälsa och mångfald.

Vi har en bit kvar där med all rasism.


3. Förena människan med ett levande nytt språk.

Är det möjligt när alla håller på sitt? Jag vill ha mitt språk, min religion...


4. Styr passion - tro - tradition - och alla sysslor med ett balanserat synsätt.

Idag styr egocentricitet, girighet eller maktbegär ledarna och folket kämpar på som slavar.


5. Skydda folk och nationer med rättvisa domstolar och lagar.

Vi har fortfarande diktaturer som håller rättvisan borta.


6. Låt alla nationer styra sina lagar men lös dispyter i en världsdomstol.

EU verkar vilja styra med gemensamma lagar i många frågor.


7. Undvik obetydliga, värdelösa lagar och överflödiga politiker och tjänstemän.

Antalet EU-regler är enormt - en sökning på t.ex jordgubbar på Eu:s hemsida gav 1436 träffar. I Världens regeringar sitter cirka 50 000 politiker, till det kommer alla lokalpolitiker - i Sverige 69000, i USA 515000...


8. Balansera personliga rättigheter med sociala skyldigheter.

Många länder i världen har mycket att göra här. Människor har rätt att vara fria och leva sitt liv som de vill.


9. Värdera sanning - skönhet - kärlek - i harmoni med evigheten.

Den saknas hos de flesta.


10. Var inte en cancer på jorden - lämna utrymme för naturen.

Vi lämnar inte mycket utrymme för naturen, människor sätts först, naturen sist.

Georgia Guidestones - framtidens budord

By Dina Eric - https://www.flickr.com
RC Christian Elberton (pseudonym) beställde monumentet. Han representerade en hemlig grupp som planerat stensättningen i 20 år. Han tycktes ha en oändlig tillgång till pengar för att finansiera projektet och enligt villkoren i det lagliga avtalet, måste alla ritningar förstöras efter att arbetet var klart och all information om honom skulle döljas för allmänheten.

Christian levererade en skalmodell av stensättningen och tio sidor specifikationer. Marken på fem tunnland köpte Christian den 1 oktober 1979 från gårdsägaren Wayne Mullinex. Mullinex och hans barn fick livstids betesrätter på marken. Den valda platsen är i närheten av vad Cherokee-indianerna kallade "Al-yeh-li A lo-Hee," - världens centrum.

Liksom gamla Stonehenge, fungerar stenarna som en himmelsklocka som sorterar och registrerar tidens gång genom specialfunktioner.

Monumentet avtäcktes den 22 mars 1980, med en publik på 100 eller 400 personer. Christian överförde senare ägandet av marken och stenarna till Elbert County. 

Överst står "Låt dessa vara vägledare till en tidsålder"

Texten på stenarna finns på åtta språk:

1. Håll människans population under 500.000.000, i ständig balans med naturen.

2. Utför reproduktion klokt - utveckla hälsa och mångfald.

3. Förena människan med ett levande nytt språk.

4. Styr passion - tro - tradition - och alla sysslor med ett balanserat synsätt.

5. Skydda folk och nationer med rättvisa domstolar och lagar.

6. Låt alla nationer styra sina lagar men lös dispyter i en världsdomstol.

7. Undvik obetydliga, värdelösa lagar och överflödiga politiker och tjänstemän.

8. Balansera personliga rättigheter med sociala skyldigheter.

9. Värdera sanning - skönhet - kärlek - i harmoni med evigheten.

10. Var inte en cancer på jorden - lämna utrymme för naturen.

Visst är det så att mänskligheten styr världen i en negativ spiral, egocentritet är grunden i det mesta. Jag vill ha det bra, jag vill ha pengar, jag vill ha makt, jag vill göra vad jag vill, jag vill äta vad jag vill... skit samma om djur, andra människor och naturen blir lidande.

Den tionde inskriften på stenen lyder "Var inte en cancer på jorden. Lämna plats för naturen. Lämna plats för naturen.”  Hur många struntar inte i det?

Vi plundrar i stället hänsynslöst jorden på dess olja, mineraler och diamanter m.m. och de giriga försöker tjäna så mycket pengar de kan eller så kämpar de för att ta så mycket makt som möjligt.

Vi skövlar skog och plattar till marken för att bygga hus att bo, skyskrapor, bygga vägar, parkeringsplatser, varuhus...

Pengar styr i princip allt. Offentliga verksamheter haltar på grund av ständiga besparingar. Vad är viktigast? Pengar eller människor? Många skolor är en instängd utbildning vars mål är att utbilda lydiga medborgare när målet borde vara att barnen ska vara klokare och visare när de gå ur skolan. Om inget ändras kommer detta att fortsätta till slutet.

Listan på exempel kan bli hur lång som helst, ta dig en funderare och fyll på men kanske har texten hittills blivit för lång och du orkar inte engagera dig. DET är farligt. Det är dags att börja bli aktiv inte vara förslöad. Ju fler som inte bryr sig desto mer makt tar de giriga. Alla har sitt ansvar, både den slöe och den girige!

Förhoppningsvis får Covid-19-pandemin (som kom 50 år efter att stenarna rester) människor att stanna upp och ändra sitt sätt att vara. Jordklotet är vårt hem - inte gräver du bort grunden i ditt eget hus så det rasar? Respektera jorden som du respekterar ditt eget hem.

Moder jord är inte dum och behandlar vi henne illa så säger hon ifrån förr eller senare och hon har hjälp av Fadern i skyn. Ingen rår på dem i sista änden.

https://www.georgiaencyclopedia.org/articles/history-archaeology/georgia-guidestones
https://www.manilatimes.net/2020/04/02/opinion/columnists/rc-christian-and-covid-19/708705/